Smysl uživatelských výzkumů z pohledu tvorby e‑shopu

10. 6. 2021

Proč uživatelský výzkum?

Vynaložení finančních prostředků a času do uživatelského výzkumu se může na první pohled zdát jako zbytečný výdaj. Opak je ale pravdou.  Dobře provedený uživatelský výzkum vám ušetří nejen čas a peníze, ale především bude velkým přínosem pro váš byznys. Ušetřený čas a prostředky tak můžete věnovat na vývoj a design nového produktu či služby. Díky výzkumu totiž porozumíte a pochopíte, jaký dopad má produkt nebo služba na životy vašich zákazníků a co vaši zákazníci skutečně chtějí
Postavení e‑shopu pouze na domněnkách, hypotézách či přesvědčeních se může velmi prodražit. U tvorby nového e‑shopu je třeba vycházet z reálných potřeb (potenciálních) zákazníků daného e‑shopu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o B2B nebo B2C. Je třeba se na e‑shop dívat očima jeho uživatelů a ne pouze přes své brýle. Pokud se tímto pravidlem nebude webdesigner řídit, může nastat situace, že na konci projektu bude vytvořen e‑shop, který nebude vyhovovat potřebám a očekáváním jeho uživatelů. To pak bude mít negativní dopad i na návratnost investice do e‑shopu.
Provádět uživatelské výzkumy se vyplatí i v případě, že již máte zaběhlý e‑shop. Preference a potřeby uživatelů se můžou v čase měnit, významný podíl na tom má i neustálý vývoji technologií a nové trendyUživatelský výzkum doporučujeme provést i v případě pokud klesá konverzní poměr, návštěvnost či jiné ukazatele na vašem e‑shopu. Vhodným prostředkem je také při zavádění nového produktu či služby na trh nebo pokud chcete zjistit, jak zákazníci vnímají vaší značku. Uživatelský výzkum není jen rozmar. Přesvědčte se sami v naší případové studii.

Uživatelský výzkum = rozumně investované peníze

Dalo by se tedy říci, že informace, které vyplynou z uživatelského výzkumu, mají pro další směřování eshopu cenu zlata. Výstupy z výzkumu totiž nemusí být obsáhlé, ale mohou být zcela zásadní pro budoucí úspěch eshopu.
Správně provedený uživatelský výzkum dokáže zabránit případným nedostatkům eshopu a umožní webdesignerům získat vhled do uvažování potenciálních uživatelů vašeho e‑shopu. Zejména je třeba znát motivaci potenciálních zákazníků využít váš eshop a jejich očekávání z hlediska nákupu na vašem eshopu.

Proces tvorby uživatelského výzkumu

Proces tvorby uživatelského výzkumu má svá pravidla a osvědčené postupy. Před samotným provedením výzkumu je třeba absolvovat několik kroků. Nejdříve je nezbytné určit cíl výzkumu, tedy co vlastně chci zkoumat (např. proč návštěvníci e-shopu nedokončili nákup). Dále je třeba si určit hypotézy, tj. mé předpoklady a domněnky o chování a očekávání potenciálních zákazníků. Tyto hypotézy pak ověřuji ve výzkumu. Dalším bodem je volba vhodných metod, která je stanovena na základě projektových možností a omezení. Následně je třeba připravit realizaci uživatelského výzkumurekrutovat respondenty. Až poté se přechází k samotné realizaci výzkumu. Během realizace výzkumu není vhodné lidem pokládat otázky typu “Co byste chtěli na eshopu?”, ale spíš se ptát na konkrétnější otázky, např. “S jakým záměrem jste přišli na eshop?”“Podařilo se vám dosáhnout vašeho cíle na eshopu?”. Po provedení výzkumu dojde k následnému zpracování analýzy dat a k tvorbě dokumentace.

1. Cíl výzkumu → 2. Hypotézy → 3. Volba metod → 4. Příprava → 5. Rekrutování respondentů → 6. Provedení výzkumu → 7. Analýza dat → 8. Dokumentace

Z celého procesu tvorby uživatelských výzkumů je nejdůležitějších prvních 7 fází procesu od stanovení cíle výzkumu až po analýzu dat. Tvorba dokumentace je pak už pouze “třešničkou na dortu” a konečný výstup má podobu např. segmentů, person, cílových skupin atp.

Jaké jsou metody sběru dat

Uživatelský výzkum zahrnuje desítky až stovky metod, skrze které se dají sbírat data. Výzkumné metody dělíme nejčastěji do dvou základních skupin, a to na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkum nám sděluje, co se děje. Kvalitativní nám zas pomáhá pochopit, proč se to vlastně děje a jak k tomu došlo. Typické pro uživatelský výzkum je, že se kombinují metody kvantitativní s metodami kvalitativními. Mezi nejpoužívanější výzkumné metody patří:  

 • Pozorování 
 • Hloubkové rozhovory
 • Uživatelské testování
 • Online dotazníky
 • Focus Groups
 • Sociologické dotazníky
 • Pop-up výzkum
 • Analýza zákaznické podpory
 • A/B testy
 • Card sorting
 • Deníkové studie

A která metoda je vhodná? Všechny metody mají své plusy i mínusy a o žádné nelze říct, že je primárně dobrá nebo špatná. V praxi se nejčastěji setkáte s uživatelským testováním a dotazníkovým šetřením. Velmi populární metodou je i tzv. heat nebo click mapy. Jedná se o metody, které sledují pohyb uživatelů na stránkách vč. prokliknutí. Ke sledování lze použít nástroj Hotjar nebo Smartlook. Testovat můžete na svém e-shopu téměř cokoliv. Vaším cílem je zkombinovat metody tak, abyste se dostali k údajům, které vám pomůžou zmapovat a pochopit potřeby vašich zákazníků. 

Závěrem

Uživatelský výzkum rozhodně má své místo a opodstatnění při tvorbě eshopů. Přináší totiž důležité informace o zákaznících, jejich potřebách, očekáváních a motivacích. Právě tyto informace jsou pak klíčové pro úspěšné fungování eshopu, jelikož vám pomohou minimalizovat rizika na vašem projektu a vyhnout se zbytečným chybám. 

Chcete nový eshop? Obraťte se na nás, vývoj eshopů na míru nás baví a rádi Vás provedeme celým procesem.