Pravidla soutěže o nový web neziskové organizace

Pravidla soutěže o nový web neziskové organizace od BARTON STUDIO pro Českou republiku s názvem “Nový web pro dobrou věc!”

Pořadatel soutěže: BARTON STUDIO s.r.o., Táborská 1253/17, 326 00 Plzeň, IČO: 28035216, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22183.

Název soutěže: Nový web pro dobrou věc!

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek http://www.bartonstudio.cz 

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 1. 10. 2017 od 00:01 hodin do 25. 10. 2017 do 23:59 hodin. Soutěž probíhá ve dvou soutěžních kolech, určených takto:

  1. kolo: Přihlašování; začátek: 1. 10. 2017 od 00:01 hodin, konec: 15. 10. 2017 do 23:59 hodin.  

  2. kolo: Výběr vítěze ze všech přihlášených; začátek 16. 10. od 00:01 hodin, konec: (nejpozději) 25. 10. 2017 do 23:59 hodin. (Pořadatel potřebuje dostatek času na vyhodnocení všech soutěžících) 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se mohou stát neziskové organizace (servisní, advokační, zájmové i filantropické) registrované na území České republiky, které plní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas uvedení organizace na Facebookové stránce BARTON STUDIO. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dále specifikovaném. Soutěžící v případě výhry souhlasí s pravidelnými schůzkami se zástupci BARTON STUDIO (po oboustranné dohodě) a zavazují se spolupracovat a komunikovat s pořadatelem. Soutěžící účastí souhlasí s poskytnutím rozhovoru pro komunikační účely BARTON STUDIO. Soutěžící udělují souhlas k tomu, že mohou být zmíněni na akci Otevírame dveře vzděláním, kde bude pořadatel o projektu Nový web pro dobrou věc! informovat studenty Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Po prezentaci se do týmu, který na webu pro vítěze bude pracovat, přidá i několik vybraných studentů.

Pravidla soutěže, průběh a způsob určení vítězů: Soutěže se mohou soutěžící zúčastnit prostřednictvím webové stránky www.bartonstudio.cz, resp. prostřednictvím uvedeného kontaktu na stránce http://www.bartonstudio.cz/novy-web-pro-dobrou-vec.Průběh: v 1. kole se soutěžící registruje do soutěže pomocí e-mailu, do kterého napíše také krátký odstavec o organizaci, jejích aktivitách a důvodu, proč potřebuje webové stránky - registrace bude e-mailem zpětně potvrzena ▪ Soutěžící registrovaní v 1. kole jsou automaticky zařazeni do 2. kola ▪ Ve 2. kole bude ze všech uchazečů vybrán vítěz ▪ Všem soutěžícím bude výsledné rozhodnutí o jejich úspěchu/neúspěchu zasláno e-mailem nejpozději do 1. 11. 2017.

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny organizace nespadající do neziskové sféry. Vyloučeny mohou být také organizace, které poruší podmínku spolupráce a komunikace - v případě výrazné neochoty spolupracovat na novém webu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky porušující tato pravidla, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Výhry, oznámení výherců a předání výher

Výhrou v této soutěži jsou nové webové stránky od BARTON STUDIO. Vítěz bude informován e-mailem, bude ohlášen v příspěvku na Facebookové stránce BARTON STUDIO a také na webu pořadatele. Zbylí soutěžící budou do 1. 11. 2017 o stavu oficiálně informováni e-mailem. Nebude-li výherce řádně reagovat na oznámení výhry, nepřevezme-li svou výhru, anebo nebudou-li jeho kontakty platné, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhra (nový web) bude vytvářena v rámci kreativního procesu, do kterého se zapojí BARTON STUDIO, vybraní studenti VOŠ a SPŠE Plzeň a vítězná organizace. Délku procesu nelze určit, protože náročnost tvorby webových stránek závisí na situaci a stavu aktuálního webu vítěze. Tvorba webu bude probíhat nejdříve od 1. 11. 2017.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to do května roku 2018, nebo do odvolání souhlasu. Soutěžící dává pořadateli také souhlas k pořízení a užití podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů zástupců organizace pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na odpovědný úřad.

Zpracovávané údaje: Název organizace, popis činnosti zaslaný v 1. kole a také jméno, příjmení, e-mail na kontaktní osobu působící v organizaci (ke dni registrace). Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“) do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však do měsíce května roku 2018. Po uplynutí této doby je správce, resp. zpracovatel, povinen neprodleně veškeré poskytnuté údaje zlikvidovat. Údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy, prostřednictvím níž je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Souhlas se zpracováním údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: cizkova@bartonstudio.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách . Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat e-mailem na cizkova@bartonstudio.cz v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel neodpovídá za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Případné dotazy ohledně soutěže mohou účastníci směřovat na e-mailovou adresu: cizkova@bartonstudio.cz

V Plzni dne 1. 10. 2017

Ukázka aktuálně dokončených projektů

BOHEMIA SEKT, s.r.o.  -  webové stránky

Heapco.cz  -  E-shop s chovatelskými potřebami

Eturbo.cz  -  E-shop na platformě Shopsys Framework

Kompletní reference